Pages

Sunday, December 10, 2017

DIANTARA CARA  MENCINTAI RASUL


Pada suatu hari, seorang lelaki menjumpai Rasulullah bertanya : Ya Rasulullah, bila hari kiamat tiba ? Rasulullah bertanya kembali : “ Apakah yang telah engkau persiapkan untuk mengahadapi hari kiamat tersebut ? Lelaki itu menjawab : “ Saya belum mempersiapkan  diri dengan shalat yang banyak, atau puasa atau amal yang lain seperti sedekah dan lan sebagainya, tetapi  aku telah mencintai Allah dan RasulNya “. Nabi bersabda : “ Engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cntai “. ( hadis riwayat Bukhari ).  Cinta kepada Allah dan Rasul merupakan nilai-nilai keimanan, oleh sebab itu dalam kitab suci Al Quran dinyatakan : “Katakanlah jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, harta kekayaan kamu, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiaannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya dan daripada berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya “ ( QS. Al Taubah : 24 ).

Sewaktu Umar bin Khattab berkata di hadapan Rasululah : “ Aku mencintaimu lebih dari segalanya, kecuali jiwaku yang berada diantara dua sisiku “, Rasul segera bersabda : “ Tidak seorangpun diantara kamu menjad beriman, sampai aku lebih dicintainya daripada jiwanya “. Mendengar ucapan tersebut, Umar segera meralat ucapannya dan berkata : “ Demi Dzat yang menurunkan kitab suci al Quran ini kepadamu, aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri “ . Rasul segera bersabda : “ Hai Umar, sekarang engkau telah mendapatkannya “. ( riwayat Bukhari ). Oleh sebab itu, seorang ulama , Sahl al Tustary berkata : “ Barangsiapa yang tidak menganggap Rasulullah sebagai tuannya dalam segala hal, atau tidak menganggap dirinya berada dibawah kepemimpinannya, maka orang tersebut tidak akan merasakan manisnya sunnah, sebab  Rasulullah telah bersabda : “ Tidak seorangpun diantara kamu menjadi beriman sehingga aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri”.

Qadhi Iyadh dalam kitab sejarah nabi yang berjudul as Syifa berkata bahwa cinta kepada Rasul itu dilakukan dengan beberapa perbuatan. Pertama bahwa seseorang yang cinta kepada rasul akan berusaha mengikuti tingkah laku dan akhlak rasulullah, dan melaksanakan sunah-sunahnya, mengikuti perintahnya, dan menjadikan perjuangan beliau menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan. Hal ini sesua dengan firman Allah : “ Katakanlah hai Muhammad : Bila engkau menyayangi Allah maka taatlah kepadaku niscaya Allah akan menyayangimu “ ( QS.Ali Imran : 31)

Kedua, jika seseorang itu mencintai Rasulullah, maka dia itu harus lebih suka kepada hukum yang telah digariskan oleh Rasulullah dan berusaha untuk melaksanakan hukum dari Rasulullah daripada hukum dan peraturan yang bukan bersumber daripada Allah dan RasulNya..  Oleh sebab itu orang yang cinta Rasul harus meyakini bahwa segala peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya itu lebih baik daripada segala sistem, hukum dan peraturan yang diciptakan oleh manusia dan meyakini bahwa hukum Allah dan rasulNya itulah satu-satunya hukum dan peraturan yang dapat menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Ketiga, orang yang mencintai Allah dan rasulNya akan menjadikan keridhaan Allah dan rasul merupakan tujuan utama dalam sikap hidupnya.  Anas bin Malik bercerita bahwa Rasulullah berkata kepadanya : Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap siapapun pada pagi hari dan malam hari, maka jadilah engkau seperti itu “. Rasulullah kemudian melanjutkan : Wahai anakku, itu adalah bagian dari sunnahku. Barangsiapa yang meghidupkan sunnahku sunguh dia telah mencintaiku, dan barangsiapa yang mencintai aku maka ia akan bersama-sama denganku nanti di dalam syurga “ ( hadis riwayat Tirmidzi ).

Dari hadis ini terlihat bahwa nabi sangat menekankan kepada sunnah akhlak, bukan hanya sunnah ritual seperti shalat sunat, atau sunnah pakaian seperti pakaian jubbah, dan lan sebagainya, sebagai tanda cinta kepada Rasul, sebab cinta kepada rasul dan mengikut sunah rasul itu adalah lebih utama dengan mengikuti sunah akhlak dan perbuatan rasulullah sebagaimana dinyatakan dalam hadis diatas. Tetapi sayang, pada saat ini banyak terlihat orang yang sibuk mengikuti sunah rasul dalam pakaian dan amal ibadah, sedangkan perbuatan dan akhlaknya tidak mengikuti sunah rasul, padahal rasul diutus adalah untk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh sebab itu sudah sepatutnnya umat islam mengikuti sunah perbuatan rasul lebih daripada mengikuti sunah pakaian dan aksesoris rasul, sebab akhlak dan kepribadian itulah yang dapat menjadikan islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana Rasulullah dikirim kepada dunia untuk menjadi rahmat bagi kehidupan.

Keempat, jika seorang itu cinta kepada Rasul, maka dia akan sering menyebut, mengingat, dan mengambil teladan daripada kepribadian Rasulullah. Menyebut dan mengingat Rasulullah dengan mengucapkan shalawat kepada Rasul. Membaca shalawat rasul dimaksudkan agar kita selalu mengingat rasul dari akhlak, pribadi, perjuangan dan ajaran  yang disampaikannya. Dengan membaca shalawat, kita ingat perjuangannya. Dengan melafadzkan shalawat kita mengenang kepribadiannya, dan kita sadar bahwa Rasulullah adalah contoh teladan dalam segala kehidupan. JIka seseorang itu berfrofesi sebagai pedagang, maka dia akan mengingat bagaimana cara nabi berniaga yang penuh dengan kejujuran dan kesungguhan, tanpa riba dan penipuan. Jika seseorang itu sebagai peminpin, dia akan ingat bagaimana nabi mempimpin masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang terbaik sepajang zaman. Inilah maksud mengingat rasul, bershalawat kepadanya dalam setiap keadaan, komisi dan tempat.

Kelima, tanda cinta rasul adalah dengan kerinduan untuk dapat bersamanya di dalam surga, sehingga setiap orang yang cinta rasul akan tetap berusaha mengikuti setiap ajaran yang telah disampaikannya kepada umatnya dalam setiap profesi dan keadaan, sebab itulah jalan untuk dapat berjumpa dengan rasul di akhirat kelak. Rasulullah bersabda : “ peniaga yang jujur itu akan dibangkitkan  bersama para nabi, orang yang jujur dan para syuhada“ (riwayat Tirmidzi ). Dalam hadis yang lain, beliau bersabda : “ Saya bersama penjaga anak yatim di dalam surge seperti ini-sambil baginda memberi isyarat dengan anak jari baginda“.( hadis riwayat Bukhari )
Keenam, orang yang mencintai akan merasa rendah diri setiap mendengar nama nabi dan segera mengingat bahwa dirinya sangat jauh dibandingkan dengan kehidupan rasul dan sahabat beliau dalam setiap keadaan, Jika dia  mendengar nama nabi disebutkan, maka dirinya sadar untuk segera melakukan amal yang terbaik dalam mengikuti langkah perjuangan rasul. Itulah sebabnya jika mendengar nama Muhammad, kita melanjutkan dengan ucapan “ Sallallahu alaihi wasallam “. Maksud ucapan shalawat itu meyakini bahwa Muhammad itu  bukan Muhammad biasa, tetapi manusia teladan yang wajib diikuti dan diamalkan seluruh ajarannya sebab dia itu adalah utusan Tuhan.

Ketujuh, orang yang mencintai Rasul itu akan mecintai apa yang dicintai Rasul dan membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Rasulullah bersabda : Barangsiapa mencintai mereka (hasan dan Husein, cucu nabi ) maka mereka telah mencintai aku “ ( hadis Bukhari ). Dalam hadis yang lan juga dinyatakan : “Tanda iman yang sesunguhnya adalah mencintai sahabat Anshar sedang tanda kemunafikan adalah kebencian kepada mereka “ ( Riwayat Bukhari dan Muslim ).

Dari kedua hadis ini terlihat bahwa kecintaan kepada keluarga nabi tidak dapat dipisahkan dengan kecintaan kepada sahabat nabi. Inilah prinsip ahlusunha wal jamaah. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan kelompok yang hanya mncintai keluarga nabi tetapi mencaci maki para sahabat nabi seperti kelompom syiah rafidhah, sebab nabi sendiri tidak memisahkan antara cinta kepada keluarga dan sahabatnya.

Kedelapan, cinta kepada nabi berarti memusuhi dan membenci segala bentuk permusuhan, penghinaan  yang dilakukan terhadap rasul. Dalam al Quran dinyatakan bahwa : “ Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari akhirat  saling berkasih sayang dengan orang yang menenatng Alah dan rasulNya “ ( QS. Mujadalah : 22)

Kesembilan, tanda orang cinta rasul adalah dengan mencintai apa yang disampaikan kepada nabi yaitu al Quran, dengan memvacanya, memahaminya, menghayati dan mengamalkannya. Ibnu Mas’ud berkata : “ Bila seseorang itu mencintai al Quran berarti dia itu mencintai Allah dan Rasul”.

Kesepuluh, tanda cinta rasul adalah mencintai umat dan kaum muslimin dan kasih sayang serta menghormati mereka, dan saling tolong menolong dalam perjuangan walaupun berbeda dalam kelompok dan mazhab fikah, sebab itu merupakan sifat rasul yaitu “ sangat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman “ ( Surah Taubah : 128 ).

Kesebelas, tanda cinta rasul adalah lebih menyukai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, sebagaimana sikap Rasul lebih mencintai kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia “ dan kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia “ ( Surah  Duha :4 ) .

Inilah beberapa tanda cinta Rasul, semoga bulan rabiul awal yang merupakan bulan kelahiran rasul kita dapat meningkatkan amal kita dalam cinta Rasul. Fa’tabiru ya ulil albab.
RABIUL AWAL, BULAN SEJARAH RASUL

Rasulullah saw adalah manusia yang dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi sekalian alam, sehingga kedatangan beliau diatas permukaan dunia merupakan rahmat bagi sekalian alam.  “ Dan tidaklah Aku ( Allah ) mengutus engkau ( Muhammad ) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam “ ( QS. Al Anbiya : 170 ).  Sebagai manusia teladan, maka Rasulullah mempunyai akhlak mulia, dan  kedudukan terhormat. Hal ini dimaksudkan agar  seluruh umat manusia  dapat mengikuti cara hidup dan akhlak beliau.  “ Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan dan pengajaran yang baik bagi orang yang mengharapkan keridhaan Alah dan hari akhirat dan mereka yang banyak berzikir kepada - Nya “ ( QS. Al Ahzab : 21 ). 

 Mustafa as-Siba’i dalam bukunya “ Sirah Nabawiyah, durusun wa ‘ibar “, menyatakan bahwa dalam kehidupan Rasul terdapat beberapa keistimewaan :

1.            Sejarah hidup rasulullah saw adalah sejarah yang paling benar jika dibandingkan dengan sejarah hidup nabi-nabi yang lain dan sejarah para pemimpin dunia, atau tokoh masyarakat yang lain.  Dikatakan demikian sebab penulisan sejarah hidup Rasulullah ditulis dengan sebuah kajian dan penelitian ilmiah yang terjaga keasliannya, tanpa ada penipuan dan pemalsuan, dan dapat dikaji secara fakta sejarah. Sejarah hidup nabi-nabi yang lain seperti nabi Adam, nabi Ibrahim, nabi Musa , nabi Isa, atau pemimpin agama yang lain seperti Kong Fu Chu atau Budha Gautama, tidak didukung dengan penelitian sejarah yang benar dan bersumber dari sumber terpercaya, sedangkan sejarah nabi Muhammad telah ditulis berdasarkan rujukan yang benar-benar dan  dapat dipertanggungjawabkan  atas kebenaran data dan keasliannya.

2.            Sejarah hidup nabi Muhammad adalah sejarah yang sangat jelas dan tercatat dengan detail, baik dari sejak sebelum kelahirannya sampai kepada akhir hayatnya. Dari kitab-kitab sirah kita dapat mengetahui secara jelas keadaan kedua orangtuanya, keluarganya, demikian juga kehidupannya sejak kecil, masa remaja, di waktu dewasa, di saat perkawinannya, kehidupan dalam  keluarga, dalam bermasyarakat dan lain sebaginya. Tidak ada sisi kehidupan Rasulullah yang tidak tertulis dan tercatat, semuanya dapat diketahui secara benar dari sumber yang asli, tanpa dibuat-buat atau ditambah-tambah. Sejarah hidup nabi yang lain ataupun pemimpin yang lain tidak terdapat dengan catatan yang begitu lengkap dan sempurna sebagaimana kehidupan nabi Muhammad, oleh sebab itu kita tidak mendapatkan kehidupan nabi Adam yang lengkap, nabi Musa, nabi Isa, maupun pemimpin agama atau masyarakat yang lain. Ketidak jelasan dan ketidak lengkapan sejarah kehidupan nabi dan pemimpin agama diatas menjadikan sejarah mereka kadang kala ada yang menambah-nambah dengan menjadikan mereka sebagai tuhan atau anak tuhan atau sesuatu yang dipuja. Di lain pihak, sejarah mereka tidak lengkap dan sempurna, sebagai contoh kita melihat bahwa sejarah hidup nabi Musa atau nabi Isa dan pemimpin agama yang lain  sangat sedikit yang dapat diketahui dan dibaca dibandingkan dengan sejarah hidup nabi Muhammad saw.

3.            Sejarah hidup nabi Muhamad adalah kehidupan manusia biasa yang mendapat kelebihan dengan menjadi rasul, tanpa ditambah dengan cerita-cerita khayalan atau dongeng yang tidak dapat dikaji kebenarannya. Sejarah hidup beliau juga tidak ditambah-tambah dengan sifat-sifat ketuhanan, atau pemujaan sebagai tuhan, yang kadang telah keluar daripada sifat-sifat kemanusiaan. Nabi sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti mempunyai perasaan  sedih jika terkena musibah,  beliau juga dapat terkena musibah seperti sakit kena sihir , dan juga dapat terluka sebagaimana manusia yang terluka di medan perang, dan akhir hayatnya beliau juga meninggal dunia  sebagaimana manusia yang lain. Dengan sifat kemanusiaan ini, setiap manusia dapat mencontoh kehidupan rasul dengan lebih mudah, sebab semua sifat-sifat kemanusiaan telah terdapat dalam sifat nabi Muhammad saw. Hal ini jauh dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, dimana cerita tentang mereka lebih berat kepada cerita-cerita luar biasa atau cerita ajaib, atau digambarkan dengan sifat-sifat yang hampir sama dengan sifat  tuhan  sehingga sulit bagi manusia biasa untuk mengikutinya dengan baik.

4.            Sejarah hidup nabi Muhammad saw meliputi semua segi kemanusiaan. Sebelum menjadi rasul, beliau adalah seorang pemuda yang mempunyai akhlak mulia sehinga mendapat gelar “ Al Amien “ manusia terpercaya. Beliau juga seorang pedagang yang sukses dan mendapat keuntungan yang banyak, beliau juga sebagai seorang pengembala yang handal, pemimpin yang adil. Dalam keluarga beliau adalah seorang suami yang paling baik, ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Rasul juga sebagai seorang pendidik , guru yang berhasil mendidik sahabatnya menjadi pemimpin , sahabat yang baik, hakim yang adil, olahragawan yang hebat, pakar kesehatan, arsitek dan pakar teknik, panglima perang, manager yang baik dalam segala urusan, sehingga dengan demikian akhlak dan kepribadian beliau dapat dicontoh oleh segala bidang kehidupan baik seorang guru, dokter, pemimpin masyarakat, hakim, panglima tentara, pengusaha, pengarah, dan lain sebagainya.

5.            Sejarah dakwah nabi melalui proses yang bertahap, dengan strategi dan cara yang dapat diikut oleh semua orang. Beliau pernah kalah dalam peperangan, pernah disakiti, diasingkan, dihina dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara yang mudah dan sesuai dengan proses tersebut, ternyata beliau dapat menyampaikan dakwah dengan hasil yang begitu hebat, dapat merubah suasana masyarakt Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat beriman dan bertauhid dalam masa yang sangat singkat. Sebab itu ajaran Islam yang dibawanya diterima bukan disebabkan oleh kehebatan mukjizat, tetapi karena ajaran tersebut dapat diterima oleh semua orang dengan akal yang sehat, dan contoh dalam akhlak. Sedangkan ajaran nabi-nabi yang lain, sebagian besar diterima sebab memakai mukjizat, sehingga dalam kisah nabi-nabi yang lain terdapat banyak mukjizat yang diberikan kepada  mereka, tetapi setelah mukjizat itu selelsai, banyak diantara pengikutnya yang kembali kepada kekafiran. Sebagaimana kisah umat nabi Musa dalam Al Quran. Mukjizat yang diberikan kepada nabi Muhammad akan terjadi jika umat kafir mendesak nabi untuk melakukannya, seperti mukjizat terbelahnya bulan menjadi dua dan lain sebagainya.

Adapun maksud dan tujuan pengkajian Sirah rasul adalah bukan hanya untuk sekadar menceritakan  rangkaian sejarah saja, tetapi yang lebih utama adalah agar setiap muslim dapat menjadikan sejarah nabi tersebut sebagai mutiara kehidupan dan pelajaran yang berharga bagi menghadapi tantangan dalam kehidupan. Secara ringkas tujuan kajian sirah rasul adalah :

1.            Untuk memahami kehidupan dan kepribadian nabi Muhammad saw secara lengkap sehingga dapat menambah keyakinan bahwa rasulullah saw adalah benar-benar utusan Allah untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus.

2.            Supaya setiap muslim dapat menjadikan kehidupan nabi sebagai teladan yang telah menjalani kehidupannya berdasarkan petunjuk Allah ( Al Quran ),  Dengan mengkaji sejarah kehidupan nabi tersebut yang merupakan sejarah paling sempurna dan paling utama, diharapkan agar manusia dapat mengadakan penilaian kepada sejarah hidupnya masing-masing dengan membandingkannya dengan sejarah hidup manusia yang paling sempurna Muhammad saw.

3.            Dengan mengkaji Sirah, berarti akan membantu untuk memahami kandungan dan maksud daripada ayat-ayat kitab suci Al Quran, sebab ayat-ayat tersebut dipraktekkan langsung oleh nabi dalam kehidupan beliau sehari-hari. Inilah makna jawaban siti Aisyah sewaktu ditanya oleh sahabat: “ Bagaimanakah akhlak rasulullah ? “. Aisyah binti Abubakar menjawab : “ Khuluquhul Quran.”,.akhlak beliau adalah Al Quran.” Berarti seluruh ucapan, perbuatan dan kehidupan rasulullah merupakan praktek langsung daripada ayat-ayat Al Quran. Dengan  mempelajari sirah beliau berarti dapat memudahkan kita memahami ayat-ayat Al Quran.

4.            Mengkaji sirah rasul berarti mengkaji seluruh bidang daripada ajaran Islam baik itu bidang ibadah, akidah, akhlak, hukum, sebab sejarah rasul merupakan pelaksanaan daripada seluruh bidang agama Islam.

5.            Dengan mengkaji Sirah Rasulullah berarti kita telah mengkaji proses dakwah yang telah beliau laksanaan dengan  metode yang dipakai dalam membina umat pada masa awal umat Islam. Dengan kajian sirah rasul tersebut kita mendapatkan cara-ara dan metode yang tepat bagi membimbing dan membangun umat di masa mendatang, sebab sejarah telah membuktikan bahwa beliau telah berhasil dalam tugas dakwah  hanya dalam waktu dua puluh dua tahun, dan terbukti bahwa hasil dakwah rasulullah tersebut melahirkan generasi terbaik dalam kehidupan yang dapat menjadi rahmat bagi alam semesta.

Bulan Rabiul Awal adalah bulan sejarah Rasul, sebab beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, beliau juga hijrah pada dua belas Rabil Awal, dan beliau juga dipanggil kehadhirat Allah pada bulan Rabiul Awal, maka sudah selayaknya umat Islam menjadikan bulan Rabiul Awal menjadi bulan membaca, mengkaji, mempelajari sejarah kehidupan Rasul, sehingga kehidupan Rasul menjadi contoh teladan bagi kita semua.

Saturday, November 11, 2017


FATWA, RESOLUSI DAN HARI PAHLAWAN

Hari Pahlawan ditetapkan pemerintah pada setiap tanggal 10 November. Penetapan ini sebagai suatu cara yang dilakukan agar bangsa Indonesia tidak melupakan peristiwa bersejarah perang yang pernah terjadi antara Bangsa Indonesia dengan pihak penjajah. Jika kita meneliti sejarah, maka akan terlihat bahwa  peristiwa perjuangan dan kepahlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo di kota Surabaya tersebut tidak bisa dipisahkan dari peran fatwa jihad yang dikeluarkan oleh ulama kharismatik, Kiyai Haji Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad Nahdathul Ulama sehingga dengan adanya fatwa dan resolusi tersebut  maka seluruh umat Islam  bergerak berjuang sekuat tenaga untuk mengusir bangsa penjajah, baik dari tentera Belanda, Inggeris, yang mencoba kembali masuk ke Indonesia setelah bangsa Indonesia memperoklamirkan kemerdekaannya.

Dengan alasan untuk melucuti tentera Jepang yang kalah perang melawan sekutu, maka pasukan tentara Inggris mendarat di Jakarta pada pertengahan September 1945 dengan nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kedatangan pasukan Inggeis tidak dapat dibendung dan pemerintahan bangsa Indonesia  yang berpusat di Jakarta mengharapkan  penyelesaian dilakukan secara diplomatik sambil menata birokrasi negara yang baru merdeka. Pemerintah baru mendorong agar terbentuknya partai-partai politik dan Tentara Keamanan Rakyat, tetapi harapan pemerintah tidak digubris oleh tentera sekutu, sehingga dalam waktu yang singkat, tentera  Inggris telah menduduki beberapa daerah seperti Medan, Padang, Palembang, Bandung, dan Semarang lewat pertempuran yang dilakukan. Pendudukan ini juga mendapat bantuan langsung dari Jepang yang kalah perang, sebagai konsekuensi dari alih kuasa dari pemerintah Jepang kepada tentera sekutu. Demikian juga sebagian kota-kota besar di kawasan timur Indonesia telah diduduki oleh tentera Australia yang bergabung dalam pasukan sekutu. Pasukan Inggris  masuk kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, dengan menurunkan tentara  sekitar 6.000 orang yang terdiri dari serdadu jajahan India. Didalam pasukan sekutu tersebut, turut membonceng pasukan Belanda yang masih bersemangat ingin kembali menguasai Indonesia.

Melihat situasi dan keadaan  negara dalam keadaan demikian genting, maka pada tanggal 17 September 1945, seorang ulama yang disegani oleh seluruh rakyat,  Kiyai Haji Hasyim Asy’ari secara pribadi  mengeluarkan fatwa jihad yang intinya sama dengan Resolusi Jihad. Naskah Fatwa Jihad Kiyai Haji  Hasyim Asy’ari yang dikeluarkan 17 September 1945 tersebut berisikan tiga poin utama yaitu 
(1) Hukum memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardu ‘ain bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin ( yang memiliki mampu) meskipun orang fakir. 
(2) Hukum orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplot-komplotnja, adalah mati syahid.
 (3) Hukum orang yang memecahkan persatuan kita sekarang ini wadjib dibunuh.

Selanjutnya, pada tanggal 21-22 Oktober 1945, wakil-wakil dari cabang Nahdathul Ulama  dari seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk menghadiri Rapat Besar Nahdathul Ulama  yang dipimpin langsung oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadlratussyekh Kiyai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari, dideklarasikanlah perang kemerdekaan sebagai perang suci alias jihad. Belakangan deklarasi ini populer dengan istilah Resolusi Jihad. Naskah Resolusi Jihad tersebut adalah sebagai berikut :

Resoloesi wakil-wakil daerah Nahdlatoel Oelama Seloeroeh Djawa-Madoera

Bismillahirrochmanir Rochim
Resoloesi :
Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsoel2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera pada tanggal 21-22 October 1945 di Soerabaja.

Mendengar :
Bahwa di tiap-tiap Daerah di seloeroeh Djawa-Madoera ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan ‘Alim Oelama di tempatnja masing-masing oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, dan KEDAOELATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang :
 (a). Bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menurut hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam. (b). Bahwa di Indonesia ini warga negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam.

Mengingat:
 (1)Bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang menganggoe ketentraman oemoem.
(2) Bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itu dengan maksoed melanggar kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka beberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia.
(3) Bahwa pertempoeran2 itu sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja.
(4) Bahwa di dalam menghadapai sekalian kedjadian2 itoe perloe mendapat perintah dan toentoenan jang njata dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian terseboet.

Memoetoeskan :
 (1) Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap oesaha2 jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki tangannja.
 (2) Seoapaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat “sabilillah” oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Soerabaja, 22 Oktober 1945
Tertanda : NAHDLATOEL OELAMA

Fatwa Kiyai Haji Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad tersebut membangkitkan semangat bangsa Indonesia dalam peperangan mempertahankan tanah air yang sedang dijajah oleh pihak sekutu, terutama memberikan inspirasi dan semangat kepahlawanan kepada Bung Tomo dalam menggerakkan masyarakat Surabaya dalam mengusir pasukan penjajah yang kembali datang setelah bangsa Indonesia memperoklamirkan kemerdekaannya. Hal ini terbukti dengn teriakan Takbir yang berapi-api dalam pidato Bung Tomo kepada para pejuang bangsa.

" Bismillahhirrahmanirrahim.
Merdeka, Merdeka, Merdeka. 

Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia terutama saudara saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara inggris telah menyebarkan pamplet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan agar menyerahkan senjata senjata yang telah kita rebut dari tangan  tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan, Mereka telah meminta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa berndera merah putih tanda bahwa kita telah menyerah.

Saudara-saudara,
 Di dalam pertempuran pertempuran yang lampau kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya baik pemuda pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda pemuda yang berasal pulau Bali, pemuda pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh sumatera, pemuda Aceh, pemuda tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada ini di dalam pasukan pasukan, mereka masing-masing dengan pasukan pasukan rakyat yang di bentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu kekuatan sehinggga mereka itu terjepit di mana-mana

Hanya karena taktik yang licik dari pada mereka itu, saudara-saudara dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran, tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya .

Saudara-saudara, 
kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara inggris itu dan kalau pimpinan tentara inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah tentara inggris. Ini jawaban kita, Ini jawaban rakyat Surabaya, Ini jawaban pemuda Indonesia kapada kamu sekalian

“ Hai tentara Inggris! Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera merah putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kepada mu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita: “ Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga”.

Saudara saudara rakyat Surabaya, 
,Siaplah! Keadaan genting! Tetapi saya peringatkan sekali lagi jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar –benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka.  Semboyan kita “Tetap merdeka atau mati”.Dan kita yakin saudara-saudara. Pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara,  Tuhan akan melindungi kita sekalian.
 Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allahu Akbar!
 Merdeka.!

Demikianlah Pidato Bung Tomo yang berapi-api itu dibacakan  dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga pidato tersebut menggerakkan semangat perjuangan bangsa dalam melawan tentara penjajah. Oleh sebab itu esuatu yang tak dapat terbantahkan, bahwa keberanian Bung Tomo untuk meneriakkan takbir perjuangan melawan kekuatan penjajah dalam pidato tersebut merupakan tanda adanya pengaruh dari Fatwa dan Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh para ulama terdahulu. Jika sekarang kita telah merdeka, dan sedang memperingati Hari Pahlawan, maka sepatutnya kita menghargai para ulama, sebab peran dan jasa mereka merupakan tinta emas dalam sejarah kemerdekaan bangsa. Fa’tabiruu Ya Ulil albab.

Tuesday, May 30, 2017

MAKNA RAMADHAN  

Ramadhan dalam bahasa arab berasal dari kata-kata “ ra-ma-dha” yang bermakna keadaan cuaca panas yang dapat membakar sesuatu. Hal ini terbukti dengan pertanyaan istri Rasulullah, Aisyah  kepada rasulullah : Ya Rasulullah, mengapa bulan diwajibkan berpuasa itu dinamakan dengan nama ramadhan ? Rasulullah sallahu alaihi wasallam  menjawab : Dinamakan bulan puasa itu dengan nama bulan Ramadhan sebab pada dengan puasa pada bulan Ramadhan itu, Allah Taala akan membakar dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman, dan Allah pada bulan tersebut akan memberikan ampunan kepada mereka ( Isfahani/Tafsir Durarur Mansur, jilid 1, hal.335 ). Oleh sebab itu bulan ramadhan adalah bulan pembakaran atas segala sesuatu yang tidak baik, seperti pembakaran dosa, toksid badan dan lain sebagainya. Sahabat Nabi bernama Ibnu Umar juga menyatakan : Dinamakan ramadhan sebab dosa-dosa akan terbakar dalam bulan tersebut “.

Pembakaran juga dapat berarti proses pembersihan, sebagaimana besi dibakar untuk dibersihkan daripada karat dan lain sebagainya. Hal ini  dikuatkan dengan  hadis Rasululah menyatakan bahwa : “ Bagi setiap sesuatu itu ada zakatnya (zakat dalam maksud pembersihan ), dan zakatnya badan itu adalah puasa “ ( hadis riwayat Ibnu Majah ). Dalam hadis yang lain juga disebutkan : “ Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat “ ( hadis riwayat Ahmad ). Dalam hadis berikutnya juga disebutkan bahwa “ Puasa itu adalah benteng “ ( hadis riwayat Baihaqi  ) Benteng dapat berarti proteksi dan pertahanan. Dari ketiga hadis diatas, penulis melihat inilah konsep puasa bagi kehidupan, yaitu suatu sistem yang dapat membersihkan , memproteksi, dan menyehatkan kehidupan manusia . Itulah sebabnya penulis menyatakan ramadhan adalah bengkel kehidupan, untuk membersihkan kekotoran ang terdapat dalam diri manusia, sekaligus sebuah proses untuk  memperbaiki dan menyehatkan manusia, serta proses untuk  memberikan ketahanan (proteksi ) diri manusia dalam menjalani dan menghadapi kehidupan.

Sistem Perawatan, pembersihan diri, proteksi dalam segala sesuatu yang dipakai, itu merupakan suatu kelaziman (sunatullah ). Sebagai contoh,  kalau kita membeli sebuah kenderaan, maka dalam buku panduan kenderaan pasti tertulis bahwa kenderaan tersebut dalam masa tertentu harus masuk bengkel untuk dilihat segala sesuatu yang berkaitan dengan kenderaan tersebut, apakah air baterenya perlu diisi lagi, olinya diganti, mesinnya di tune-up, bannya apakah perlu diganti, remnya , dan lain sebagainya, dan itu semua adalah bagian dari system pemeliharaan kenderaan sehingga kenderaan dapat berjalan dengan baik sepanjang masa. Jika hal itu diperlukan bagi sebuah kenderaan, demikian juga bagi kehidupan manusia, dan semua makhluk yang hidup. Hidup adalah bergerak, dan setiap yang bergerak diperlukan suatu system pemeliharaan sehingga kehidupan akan tetap berjalan dengan baik. Berarti dalam suatu kehidupan diperlukan sistem perawatan dan pemeliharaan, dan untuk bengkel kehidupan manusia dalam satu tahun itulah diperlukan bengkel ramadhan, untuk memperbaiki dan membersihkan dan menyehtkan seluruh jiwa dan badan manusia,yang terdiri dari  roh, akal,  hati, nafsu/emosi, dan jasad manusia, sehingga manusia itu dapat kembali suci dan bersih serta sehat sebagaimana sewaktu pertama kali lahir kemuka bumi, dalam keadaan fitrah yang suci. Ramadhan adalah bulan untuk memproses  semua unsur yang ada diri manusia baik roh, akal, hati, jasad dan nafsu, agar semua komponen diri itu kembali suci, shat dan kuat, Proses itu dapat dilakukan dengan menghaati dan memahami proses bulan ramadhan yang terdiri dari shalat taraweh, tadarus al Quran, Sahur di tengah malam, Imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dan iftar dengan makanan yang halal, baik, bergizi dan sehat di saat berbuka puasa.

Penyucian  ruh dngan shalat taraweh

Jika kita memasuki bulan ramadhan, maka yang pertama kita lakukan adalah shalat taraweh. Shalat taraweh jika kita umpamakan dengan kenderaan adalah untuk mengisi air bateri agar batere tetap kuat dan dalam kondisi yang baik. Manusia mempunyai jiwa dan ruh. Jiwa dan ruh manusia adalah bagaikan sebuah batere. Jika batere perlu diisi ulang, sehingga kuat untuk menjalankan tugasnya sebagai bahan penggerak, demikian juga dengan jiwa dan ruh manusia. Pengisian ruh adalah dengan salat, itulah sebabnya rasulullah jika akan salat berkata kepada Bilal bin rabah, “ Yaa Bilaal, arihna bissalah…Wahai Bilal tenangkan jiwa kami dengan shalat “. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda : “ Qurrata Aini fissalah..Penejuk hatiku, adalah dalam shalat “. Shalat adalah sesuatu yang dapat menghibur diri dan jiwa. Berarti shalat adalah pengisian jiwa dan ruh agar tetap kuat.

Ramadhan bermula dengan malam hari, dan kegiatan pertama ang dilakukan di malam hari dalam bulan ramadhan adalah melaksanakan shalat taraweh. Shalat Taraweh secara bahasa adalah shalat yang dapat memberikan ketenangan dalam hati, sebab Taraweh adalah jamak dari kata-kata “ tarwih “ yang bermakna sesuatu yang dapat memberikan ketenangan. Oleh sebab itu maka perbuatan yang diakuakn di awal ramadhan di malam ramadhan pertama adalah shalat taraweh  yang bertujuan untuk meperbaiki, menyucikan dan menguatkan  ruh dan jiwa manusia.  Dengan melakukan shalat taraweh baik itu delapan atau dua puluh rakaat, maka ruh dan jiwa kita akan kuat, sehat dan suci, dan hal ini dapat terjadi jika kita dapat menikmati shalat dan menjadikan shalat sebagai penghibur hati dan jiwa..

Kita tidak perlu bertengkar tentang bilangan rakaat, karena dalam ibadah shalat biasanya ada bilangan minimal danm maksimal. Jika dalam shalat duha minimal dua rakaat, maksimal delapan rakaat, dalam shalat witir minimal satu rakaat dan maksimal sebelas rakaat, tergantung kepada kemampuan dan keinginan kita untuk melaksanakannya, demikian juga dengan shalat taraweh, minimal delapan rakaat dan boleh juga duapuluh rakaat. Malahan dalam sejarah Islam tercatat bahwa masyarakat Madinah pernah melakukan shalat taraweh dengan tiga puluh enam rakaat, dan umat islam dalam masa kepemimpinan Umar Abdul Aziz melaksanakan shalat taraweh dengan empat puluh empat rakaat. Mereka melakukan shalat tersebut dengan penuh kenikmatan, sebab bilangan rakaat itu dapat menambah kenikmatan mereka dsebab ruh itu akan kuat jika selalu berdialog dan berjumpa dengan Tuhan, sang pencipta.

Jika kita misalkan shalat taraweh sebagai penguatan ruh dan jiwa , sama seperti air bateri yang diisi ke bateri untukmenguatkan bateri itu kemlabli. Jika air bateri ada batas minimal dan batas maksimal dalam pengisiannya, demikian juga bilangan shalat taraweh ada batas minimal sehingga dapat dikatakan bahwa bilangan delapan rakaat adalah batas minimal shalat taraweh untuk dapat menguatakna jiwa dan ruh yang terdapat dalam diri manusia. Oleh sebab itu yang sepatutnya menjadi perhatian kita bukanlah bilangan, tetapi kualitas shalat taraweh yang dilakukan, apakah shalat tersebut sudah dapat menguatkan hubungan ruh dan jiwa kita kepada Allah taala.

Penyucian akal dengan Tadarus AlQuran

Kegiatan kedua dalam bulan ramadhan adalah tadarus al Quran, sebab sejarah mencatat bahwa nabi Muhammad melakukan tadarus al quran bersama malaikat jibril spade setiap malam sepanjang bulan ramadhan. Tadarus berasal dari kata-kata bahasa arab  “da-ra-sa” ang bermakna mempelajari sesuatu secara bersama-sama. Tadarus al Quran bermakna suatu kegiatan untuk membca dan mempelajari al Quran secara bersama-sama. Tadarus al Quran di malam ramadhan dilakukan sampai khatam sehingga dengan tadarus tersebut timbul kecintaan kepada membaca dan mempelajari al Quran yang merupakan petunjuk untuk kebahagiaan hidup. Dengan membaca ayat-ayat al Quran berarti kita sedang membaca kembali petunjuk Tuhan dalam kehidupan sehingga petunjuk tersebut dapat kita pahami dengan baik sehingga pikiran ang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam pikiran mansuia dapat terhapus dan digantikan dengan pikiran yang bersumber dari ayat-ayat al Quran.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kegiatan Tadarus al Quran dimaksudkan untuk memperbaiki pikiran  manusia. Manusia menjalani kegiatan hidup dengan memakai akal dan pikiran  Kadang dala dengan masuknya informasi media ke dalam pikiran manusia, sehingga dapat membuat pikiran memutuskan sesuatu perkara yang tidak sesua dengan pedoman al Quran, Oleh sebabitu diperlukan suatu kegiatan ang dapat menucikan kembali pikiran yang tidakbaik seperti pikiran yang condong kepada dunia sehingga melupakan ajaran Tuhan dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis rasulullah saw bersabda : " Sesungguhnya hati manusia itu dapat berkarat bagaikan besi yang berkarat  ". Sahabat bertanya : Ya rasulullah, jika demikian apakah caranya untuk membersihkan karat hati tersebut ? ". rasulullah saw menjawab : " Karat hati itu hanya dapat dibersihkan dengan bacaan al Quran dan mengingat kematian ". ( hadis riwayat baihaqi ).

Sebagaimana dalam shalat sunat taraweh ada batas minimal, demikian juga dalam membaca Al Quran, maka untuk membersihkan hati diperlukan bacaan al Quran walaupun dilakukan dengan membaca tanpa mengetahui makna. Kegiatan membaca ayat al Quran ini disebut dengan Tilawah. Bacaan Tilawah ditingkatkan kepada membaca dengan mencari makna, yang disebut dengan Qira’ah. Bacaan qira’ah ditingkatkan lagi menjadi bacaan yang dapat memahami makna dan menghayati makna sehingga dapat dijalankan dalam kehiduan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan kegatan “ tadabbur “. Tadarus al Quran adalah membaca, dan mempelajari ayat-ayat yang terkandung dalam al Quran. Jika dengan membaca saja sudah dapat membersihkan karatnya hati, maka dengan tadarus atau tadabur al quran kita dapat memasukkan informasi, pesan dari ayat-ayat al Quran ke dalam otak kanan kita, sebagaimana kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan.. Berari tujuan  tadarus al Quran adalah memasukkan kembali pedoman hidup, informasi al quran ke dalam memori otak kita, sehingga dengan tadarus berarti membuang informasi yang salah tentang kehidupan seperti cara berpikir kapitalis, sekular, dan lain sebagainya, menjadi cara berpikir al quran. Jika dalam berpikir sekular kita melihat bahwa dunia ini adalah kesenangan, maka berpikir al Quran kita akan melihat bahwa dunia ini adalah ujian, dan meyakinikehidupan yang utama adalah kehidupan akhirat nanti.  Dengan tadarus berarti kita sedang memproses diri kita memiliki pikiran yang Qurani, berpikir sesuai dengan petunjuk al Quran.

Penyucian  Hati dengan Sahur

Setelah tadarus, maka kegatan selanjutnya dalam  ramadhan adalah sahur. Sahur secara bahasa dari kata-kata “ sa-ha-ra” yang bermakna berjaga diwaktu malam. Makan sahur adalah proses penjagaan diri daripada keadaan lapar pada esok hari. Manusia berjaga di waktu malam juga diharapkan untuk melakukan shalat tahajud, bermunajat kepada Allah, dan memohon ampun kepadaNya, sebab dalam sebuah hadis : " Tuhan akan turun setiap malam ke langit pertama di sepertiga malam terakhir dan berfirman : Siapa yang berdoa kepadaKu maka Aku akan menjawabnya, Siapa yang meminta kepadaKu, Aku akan memberinya, dan siapa yang meminta ampun kepadaKu, Aku akan memberi ampunan kepadanya " ( riwayat Bukhari ). Dalam al Quran juga dinyatakan bahwa diantara sifat orang beriman adalah “melakukan istighfar di waktu sahur “ (QS. Ali Iman : 17 / QS. Ad Dzariyat : 18 ) . Dengan demikian dapat dikattakan bahwa dalam waktu sahur tersebut seorang muslim dapat melakukan shalat tahajud, dzikr dan istighfar serta berdoa dan munajat yang kita panjatkan kepada Allah, seba waktu sahur adalah waktu yang sangat baik untuk mengingat dan bermunajat kepadaNya. Dzikir. Istighfar dan menujat itu dapat memberikan ketenangan dan kekuatan hati manusia sebagaimana dalam al Quran dinyatakan : “ Ketahuilah bahwa zikir keopada Allah itu dapat memberikan ketenangan kepaa hati” (QS. Ra’ad:28).  Di waktu sahur, dengan tahajud  dan munajat, seakan-akan manusia melaporkan rencana kerjayang akan dilakukan pada esok hari, maka mansuia perlu meminta persetujuanNya, rahmatNya, pertolongan dan perlindungan Allah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kegiatan di waktu sahur sahur adalah suatu kegiatan yang dilakuan untuk menguatkan hati dan keyakinan kepada Allah, serta proses penjagaan diri dalam menghadapi cabaran dan tantangan hidup di esok hari, sebagaimana makan sahur merupakan proses menguatkan jasad untuk menjalankan kewajiban bekerja di esok hari.

Menyucikan nafsu dengan  imsak

Setelah sahur , kita akan memasuki proses berpuasa dengan menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa, dan menahan diri daripada keinginan dan nafsu, sejak terbit ajar di pagi hari sampai terbenam matahari di sebeah barat. Proes menahan diri dari segala ang membatalkan puasa dan dari segala yang mebatalkan pahala puasa ini disebut dengan Imsak, sebab imsak berasal dari kata-kata “ am-sa-ka” yang mernakna memegang dan menahan dari sesuatu. Imsak berarti proses menahan nafsu dalam melakukan perbuatan ang tidak baik, tetapi disisi lain dengan imsak berarti kita akan melakukan segala kebaikan dengan semaksimal mungkin sebab segala kegiatan yang positip yang dilakukan di bulan ramadhan akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan bulan yang lain.

Ulama membagi puasa kepada tiga kelompok, puasa orang awam, puasa orang husus dan puasa orang yang lebih khusus, atau dapat dikatakan bahwa imsak terbagi tiga, imsak kelas ekonomi, imsak kelas eksekutif dan imsak kelas super eksekutif. Imsak kelas ekonomi, adalah menahan diri daripada makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Imsak kelas eksekutif adalah bukan sahaja menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan pandangan, penglihatan, perkatan, tangan dan kaki dari segala tindakan tercela. Imsak kelas super eksekutif adalah menahan diri dari makan dan minum, dari perbuatan terscela dan juga menahan fokus perhatian dari segala sesuatu yang dapat melupakan Tuhan, sehinnga fokus segala perbuatan dan kehidupan adalah zkrullah, ibadah kepada Allah.

Proses imsak dengan menahan diri dari segala keinginan nafsu makan dan minum, dan nafsu syahwat, disamping juga menahan diri dari segala sifat yang tidak baik,merupakan benteng kehidupan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis bahwa “ puasa itu adalah benteng “. Manusia imsak adalah manusia yang dapat menahan dan mengawal serta mengontrol dirinya dari segala nafsu yang negatif tetapi pada saat yang sama segala nafsu yang baik seperti nafsu bekerja, nafsuu beribadah, nafsu berjihad akan ditingkatkan selama bulan ramadhan. Sejarah membuktikan bahwa nabi dan masyarakat terdahulu menjadikan ramadhan adalah bulan berprestasi. Ini terbukti bahwa segala pekerjaan besar seperti perang Badar, fathu Makkah, dan lain sebagainya dilakukan dalamb ulan ramadhan. Imsak berati proses untuk menyucikan nafsu sehingga tidak melakukan perkara yang burk, dan juga proses menguatkan nafsu positip untuk berbuat baik, sehinga hari-hari tersebut menjadi hari yang suci dan penuh prestasi. Inilah tujuan imsak di buan ramadhan, proses penyucian, dan menguatkan nafsu dalam menjalani kehidupan.

Menyucikan dan Menguatkan badan dengan Iftar

Iftar berasal dari kata-kata “ fa-ta-ra”, yang bermakna kembalikepada fitrah. Iftar juga bermakna makan sesuatu. Oleh sebab itu iftar dalam bulan puasa dimaksudkan adalah makan sesuatu yang baik  waktu setelah terbenam matahari. Dengan iftar kita memakan sesuatu untuk menyehatkan badan dan jasad. Puasa di siang hari itu dapat membuang penakit dari dalam badan.Hal ini terbukti dari kajian seorang pakar kesehatan dari Amerika dalam buku " The Miracle of Fasting " yang berkata bahwa puasa tiga puluh hari dalam setahun itu dapat menghilangkan toksid yang terdapat di dalam tubuh manusia. Demikian juga dalam sebuah hadis disebutkan "  , berpuasalah kamu maka kamu akan sehat " ( Hadis Riwayat Thabrani ) berati dengan puasa kita sedang memperbaiki kesehatan badan kita sehingga kita dapat berjalan dengan baik pada kehidupan mendatang. Dengan imsak, puasa di siang hari itu, berarti manusia sedang membersihkan badannya dari penyakit, dan denan iftar berarti memasukkan ke dalm badan makananyang bergizi dan sehat. Oleh sebab itu sejarah mencatat bahwa nabi Muhammad melakukan iftar dengan tiga biji kurma, sehingga makanan yang masuk dalam badannya yang telah dibersihkan itu merupakan makanan yang sehat.

Kata-kata “Iftar” juga bermakna proses mengembalikan diri kepada fitrah yang suci, sehingga jika manusia menjalani proses ramadan dengan tetap menjaga kualitas taraweh, kualitas tadarus, kualitas sahur dan kualitas imsak, maka dia telah melakuakn sebuah proses penyucian diri sehari demi sehari sampai satu bulan. Iftar pada hari pertama ramadhan berarti orang yang berpuasa telah melakukan proses penyucian dan penguatan ruh, akal,hati, nafsu dan jasad sepertiga puluh bagian. Jika proses taraweh, tadarus, sahur, imsak, dan iftar itu dilakukan   selama sebulan, berati manusia telah melakukan proses  menyucikan dan menguatkan ruh,pikiran, hati, emosi, dan badannya  secara menyeluruh, sehingga pada akhir ramadhan kita akan menjadi manusia yang berpuasa tersebut telah kembali kepada fitrah yang suci baik ruh,pikiran, hati dan emosi. Itulah sebabnya di akhir ramadhan umat islam akan kembali kepada fitrah semula, dan proses kembali kepada fitrah semua secara menyeluruh ini disebut dengan Idul Fitri ( kembali kepada fitrah ), sehingga diharapkan dengan proses tersebut manusia kembali menjadi lebih suci, kuat dan tangguh dlam menghadapi kehidupan.

Penyucian lingkungan dengan beri’tikaf di akhir Ramadhan.

I’tikaf adalah “ duduk dan berada dimasjid”. I’tikaf ini merupakan salah satu ibadah dengan cara duduk dan berada di masjid, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Taala. Pada sepuluh hari di akhir bulan ramadhan, umat Islam dianjurkan untuk melakukan i’tikaf di masjid, mengikutiperbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, Anas dan Aisyah menceritakan bahwa : “ Sesungguhnya Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam melakukan i’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan ramadhan. Baginda melakukan demikian sejak baginda datang ke Madinah sampai beliau meningal dunia “ ( hadis sahid riwayat Bukhari dan Muslim ).

Dengan melakukan I’tikaf di masjid sepuluh hari di akhir ramadhan diharapkan seorang muslim dapat merenungi dan membuat kilas balik atas segala amal dan perbuatannya selama setahun ini. Sejak awal puasa dia telah membaca, memahami ayat-ayat al Quran, dan di akhir ramadhan ini dia seharusnya dapat melihat kembali seluruh kehidupannya selama setahn ini apakah telah sesuai dengan petunjuk al Quran yang baru dibacanya sejak awal ramadhan. Dalam I’tikah, seorang muslim yang sudah tadarus al Quran akan bertanya,  apakah pemikiran, perkataan dan perbuatannya saya selama ini sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam al Quran? Apakah saya telah melakukan semua petunjuk al Quran dan mencegah diri dari perkara yang dilarang al Quran?  Manakah yang lebih banyak dalam hidupnya selama ini, apakah perbuatan yang baik dan positif atau pemikiran, perkataan dan perbuatan yang buruk dan negatif.? Sudahkah selama ini dia dapat mengendalikan hawa nafsunya dalam ucapan dan tindakan, ataukah selama ni dia telah dikuasai oleh hawa nafsu  baik dalam sehari-hari..? 

Proses muhasabah hidup dengan bertanya kepada diri sendiri atas apa yang dilakukan  dalam setahun inilah yang dilakukan dalam beri’tikaf di masjid di akhir sepuluh ramadhan. Muhasabah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran atas perbuatan yang salah, sehingga kita dapat dengan segera meminta ampun, beristighfar kepada Allah atas perbuatan tersebut, dan berjanji untuk segera memperbaiki diri di tahun depan, sehingga hidup setelah ramadhan akan lebih baik daripada sebelum ramadhan. Dengan muhasabah, hidup manusia akan lebih baik, dari tahun ke tahun, sebelum kita nanti di muhasabah oleh Allah di hari akhirat kelak.  Khalifah Umar bin Khattab ra. Berkata,” Hasibu Anfusakum qablan tuhasabu” ( hitunglah dirimu sendiri sebelum datang hari perhitungan kepadamu).

Dalam ber’tikaf di akhir ramadhan tersebut, diharapkan seorang muslim harus selalu mengadakan muhasabah dalam setiap langkah dan tindakannya baik yang berhubungan dengan kegiatan ibadah, rumah tangga, sosial, ekonomi dan seluruh kegiatan kehidupan. Oleh sebab itu muhasabah total tersebut memerlukan waktu sepuluh hari, sehingga muhasabah dapat sempurna dan meliputi semua amal ibadah, keluarga, hubungan sosial, pekerjaan, pergaulan, kedudukan, harta kekayaan, hubungan dengan anak dan istri, serta keluarga, dan masyarakat, dan lain sebagainya, sebab segala yang kita dengar, pikirkan, ucapkan, tindakan semuanya akan disoal oleh Allah pada hari akhirat kelak.

Dalam al Quran dinyatakan :  “ Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggung jawaban” (QS. Al Isra : 36). Dalam ayat yang lain juga dinyatakan bahwa semua nikmat baik itu kesehatan, makanan, minuman, pakaian, anggota badan, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya semuanya akan ditanya pada hari akhirat kelak “ Kemudian pada hari itu kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang telah kamu dapatkan” ( QS. At-Takatsur : 8 ). Sebelum kit ditanya di hari akhirat, sebaikna kita tanya diri kita dulu pada setiap tahun sehingga kita sadar dan mengetahui dimana kekurangan dan kesalahan kita. Sebagai contoh untuk mempermudah proses muhasabah diri, disini kami sertakan beberapa pertanyaan yang dapat diajukan pada diri sendiri :

Muhasaah Ibadah

1.                     Sudahkah engkau melaksanakan sholat pada waktunya?
2.                     Apakah sholat tersebut dilaksanakan dengan berjamaah?
3.                     Sudahkah sholat tersebut dilaksanakan dengan khusyu’dan thu’maninah.
4.                     Sudahkah engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadhan?
5.                 Apakah engkau mengikuti telah sunnah rasulullah puasa Senin dan Kamis dan puasa sunat pada hari 13,14,15 dari setiap bulan hijriyah?
6.                Apakah engkau sudah membayar zakat dari hartamu? Tahukah kamu itu merupakan hak para mustahiq zakat yang harus engkau pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti?
7.   Sudahkah engkau melaksanakan haji padahal hartamu sudah mencukupi untuk melaksanakannya? Apakah hajimu benar-benar karena Allah dan niat yang suci?

Muhasabah Sosial

1.           Sudahkah engkau berbuat baik pada kedua orangtuamu? Ingatkah engkau akan firman Allah “ Berbuat baiklah kamu pada kedua orangtuamu “( QS. Al Isra : 23)

2.         Sudahkah engkau berbuat baik pada tetangga dan masyarakat di sekitarmu? Ingatkah engkau bahwa Rasulullah telah bersabda, “ Barangsiapa yang menyakiti tetangganya berarti telah menyakitiku”. ( riwayat Ibnu Hibban )

3.          Sudahkah hatimu bersih dari sombong, riya, takabbur, iri dan dengki ? Bukankah Rasulullah telah bersabda,” Tidaklah masuk ke dalam surga seseorang yang dalam hatinya masih ada rasa sombong walaupun sebesar biji sawi”( riwayat Ahmad )

4.         Sudahkah lidahmu bersih dari ucapan kotor, dusta, khianat, ghibah, fitnah, tengkar dan ucapan yang sia-sia?.Padahal Allah telah berfirman :  “ Dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain, ” (QS. Al Hujurat : 12) dan “ Murka Allah atas mereka yang berdusta, “ ( Ali Imran : 61) . Rasulullah juga telah bersabda ,” Tidak luruslah iman seorang hamba selagi belum lurus hatinya dan tidak luruslah hatinya sebelum lurus ucapannya.”( riwayat Ahmad )


Muhasabah ekonomi

1.               Sudahkah pekerjaan dan harta penghasilanmu bersih dari riba dan hal-hal yang diharamkan Allah? Ingatkah kamu akan peringatan Allah, “ Hai Orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan riba, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mka jika kamu tidak meninggalkan riba tersebut ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu (QS Al Baqarah : 278-279).  Rasulullah juga telah bersabda, “ Barangsiapa yang dalam dagingnya terdapat yang haram maka api nerakalah yang lebih baik baginya.”( riwayat Tirmidzi )

2.       Apakah harta penghasilanmu telah engkau pergunakan sesuai dengan perintah Allah? Sudahkah engkau menolong orang yang susah, fakir dan miskin, dari keluargamu, kawan-kawanmu, dan saudaramu yang lain ?

3.      Apakah kau pergunakan harta penghasilanmu secara boros ?, mubazir, foya-foya dan berlebih-lebihan? Tidakkah engkau ingat akan firman Allah, “ sesungguhnya orang yang memboroskan harta itu adalah saudara-sauara syetan “, ( QS. Al Isra : 27) Ingatlah sabda Rasulullah,” Tidak akan tergeraklah kedua kaki anak Adam di hari kiamat nanti sehingga ia akan ditanya empat perkara, untuk apakah umurmu  dipergunakan…? Apakah yang dilakukannya dengan anggota badannya….? Apakah amal perbuatannya selama hidupnya…? Dan darimanakah harta penghasilan hidupnya dan dipergunakan untuk apa sajakah harta kekayaan tersebut dikeluarkan? ( riwayat Ahmad )   

Setelah semua pertanyaan itu kita jawab, maka segeralah kita melihat sekian banyak dosa dan kesalahan serta kelalaian kita dalam setahun yang lalu, dan segera kita beristighfar , meminta ampunan atas kesalahan , dosa, dan kelalaian tersebut, sehingga kita terlepas dari azab dan siksa api neraka. Oleh sebab itu sebabnya dalam hadis disebutkan bahwa sepuluh terakhir ramadhan itu adalah merupakan hari-hari mendapat keselaatan dari siksa dari api neraka.  

Muhasabah tersebut dilakukan di masjid, di dalam rumah Allah dan bersama orang-orang yang saleh yang datang ke masjid. Ini juga merupakan penyucian lingkungan tempat tinggal yang suci, untuk kita mengambil pengajaran sudahkan selama ini rumah kita, kantor tempat kerja kita, kedai tempat niaga kita, lingkungan kita merupakan lingkungan yang suci bebas dari segala bentuk dosa , ataukah selama ini kita hidup dengan lingkungan yang memudahkan kita dalam berbuat dosa?. Dengan beri’tikaf kita melihat kembalikeadaan lingkungan kita apakah sudah merupakan lingkugan yang dapat mengantarkan kita menuju keridhaan Allah?

Demikian juga dengan kawan-kawan kita selama ini, apakah kawan kerja kita, sahabat pergaulan kita dapat menolong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana kawan-kawan yang ada di dalam masjid dalam sepuluh akhir ramadhan ini. Sebab keadaan rumah, kerja, dan kawan kita kadangkala dapat membuat kita terlena oleh kesibukan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Dengan duduk beri’tikaf sepuluh hari ini kita berusaha untuk menjadikan lingkungan tempat dan kawan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, sebagaimana lingkungan dan kawan yang ada di dalam masjid.

Munajat di malam Lailatul Qadar

Setelah meminta ampun atas dosa dan kesalahan, maka tugas selanjutnya adalah merencanakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki diri setelah ramadhan nanti. Sebagai contoh, jika kita selama setahun ini kurang bersilaturahmi dengan keluarga, maka kita akan memperbaiki untuk mengadakan silaturahmi dengan keluarga, dan begitu seterusnya. Cari kekurangan apa yang kita lakukan, dan rencanakan bagaimana tindakan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan perbuatan yang baik. Catatlah tindakan apa saja yang akan kita lakukan untuk memperbaiki diri, baik dalam ibadah, hubungan kekeluargaan, ekonomi, hubungan sosial kemasyarakatan, kemudian berdoalah kepada Allah di malam-malam akhir ramadhan munajat agar rencana perbaikan itu ditetapkanNya menjadi taqdir akan akan diputuskan pada malam Lailatul Qadar, sebab malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir atas kehidupan setiap manusia untuk setahun mendatang, sehingga diharapkan hidup kita di tahun mendatang lebih baik dari tahun lalu, bahkan dapat bernilai seperti hidup seribu bulan. Sahabat Nabi, bernama Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat 4  dari surah ad Dukhan : “ Pada malam Lailatul Qadar tersebut diputuskan segala urusan dengan bijaksana “ pada malam Lailatul Qadar itu akan diputuskan segala urusan manusia untuk setahun yang akan datang, baik yang berkaitan dengan rezeki, kelahiran, kematian, turun hujan, sampai siapa yang akan mnenunaikan iabadah haji, dan lain sebagaina ( Jalaluddin as Suyuthi, Tafsir Durarur Mansur fit tafsir bil Ma’sur , jilid 5 hal. 738).

Dalam kajian sejarah, Malam Lailatul Qadar itu,  adalah malamnya turun al Quran sebagaimana dinyatakan dalam al Quran : “ Sesungguhnya Kami turunkan al Quran itu  pada malam Lailatul Qadar “ ( QS. Al Qadar: 1 ). Agar manusia tidak lupa peristiwa yang mulia tersebut, maka Allah jadikan peringatan malam tersebut pada setiap tahun, hanya saja malam Lailatul Qadar yang terjadi di setiap tahun bukan lagi untuk menurunkan al Quran, tetapi untuk menentukan keadaan manusia untuk tahun selanjutnya. Rbiah bin  Kalsum bertanya kepada Hasan : Apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi di stiap tahun ? Ya, malam itu akan terjadi di setiap tahun dalam bulan ramadhan dan itulah malam dimana segala urusan manusia diputuskan denan bijaksana baik urusan amal, rezeki, dan kematian, dan lain-lain sebagainya ( Jalaudiin as Suyuthi,  Durarur Mansur, jilid 5, hal, 739 ).

Penyucian Harta dengan Zakat di Hari Raya Idul Fitri.

Di akhir ramadhan, setelah terbenam matahari dan sebelum ditunaikan shalat Idul Fitri di pagi hari raya, umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitra. Malahan sebagian umat Islam juga mengeluarkan zakat harta kekayaan di dalam bulan ramadhan. Pengeluaran zakat fitrah dan zakat harta ini merupakan penyucian terhadap harta kekayaan, sebab makna zakat secara bahasa adalah penyucian dan pertumbuhan, sehingga diharapkan dengan mengeluarkan zakat, maka harta itu bersih dan bertambah banyak. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa mengeluarkan zakat di akhir ramadhan merupakan penyucian harta kekayaan, sehingga dengan berakhirnya ramadhan, dan dikeluarkannya zakat, berarti proses penyucian diri manusia telah meliputi setiap yang dimiliki oleh manusia seperti ruh, akal, hati, hawanafsu, tempat tinggal, lingkungan pergaulan dan harta kekayaan yang dimiliki, sehingga sewaktu berakhir ramadhan, berarti diri manusia telah suci secara keseluruhannya. Inilah sebabnya orang yang telah selesai menjalani proses penyucian diri secara menyeluruh, merupakan manusia “ Idul Fitri “, manusia yang telah kembali kepada fitrah semula, sehingga kehidupan di bulan akan datang merupakan kehidupan yang meningkat dan lebih baik. Itulah sebabnya bulan setelah bulan ramadhan disebut dengan bulan Syawal, sebab dalam bahasa arab makna syawal adalah sesuatu yang naik dan meningkat. Selamat Memasuki bulan Ramadhan, dan Selamat kembali kepada fitrah, Selamat Idul Fitri. Hari itulah hari kemenangan bagi kehidupan manusia, sebab padawaktu itu manusia yang berpuasa telah kembali kepada kesucian diri, manusia yang memiliki ruh yang suci, pikiran yang suci, hati yang suci, hawanafsu, keinginan dan emosi yang terpelihara, badan yang sehat. Ramadhan merupakan bulan yang dapat memproes manusia menjadi manusia yang kembali kepada fitrah memiliki kesucin ruh, pikiran Qurani, hati berzikir, nafsu yang terkendali, semangat berprestsi, dngan  jasad yang kuat dan sehat, untuk menjadi hamba dan khalifah Allah. Fa’tabiru Ya Ulil albab.